top of page

WWW.DENTALKV.COM

תקנון ותנאי שימוש באתר

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

האתר הנו בבעלות חברת המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים (להלן: “בעל האתר”)

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

הגלישה באתר ו/או השימוש בו לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

בעת ההרשמה באתר ושליחת הטופס היני מודע כי אני כפוך לתנאי השימוש המוזכרים בדף זה.

בעת ההרשמה באתר זה, הפרטים אותם אמלא ישמשו אך ורק את המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים .יחד עם זאת אין אחריות מטעם בעל האתר על אובדן או גניבת פרטים אישיים אשר מולאו באתר.

בעת הסכמתי בעת ההרשמה "אני מסכים לתנאי השימוש" -בטופס ההצטרפות או טופס דרושים או בעת רכישה- הנך מסכים לקבל הודעות דיוור בדוא"ל דרך הכתובת אותה הזנת בהרשמה ולכל האמור בתנאי השימוש הנ"ל.

בעל האתר רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש באתר אם יפר את תנאי התקנון.

בעל האתר רשאי לעדכן את תנאי תקנון האתר מעת לעת.

האתר נועד עבור הגולשים בו אך ורק לשימוש אישי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעל האתר.

חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר. בעל האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין הגולשים באתר.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

בכוונת בעל האתר כי האתר dentalkv.com ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאי בעל האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. 

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לבעל האתר בלבד. 

האתר מכיל קישורים לאתרים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי בעל האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים - אין לבעל האתר כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

בעל האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידו של בעל האתר ו/או מי מטעמו, ובעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי בעל האתר בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

דין ושיפוט הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נובע מכך, הוא הדין הישראלי בלבד.

המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.

המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים ו/או בעליה, ו/או מי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע או בשירות מכל סוג הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.

המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו אשר יהיו, יהיו מעודכנים בכל עת.

אבטחת מידע:

המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה של לקוחות החברה.

המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני הלקוחות ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים.

רשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. חשוב שתדע כי לא ניתן להבטיח את המידע לחלוטין ותתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע. המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים איננה מתחייבת כי השירותים והמידע באתר dentalkv.com (או בשרתי צד שלישי - wix.com המאחסן נתונים ומידע עבור "dentalkv.com") יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע המאוחסן בהם. מעצם גלישתך באתר ו/או הזנת פרטים, הינך משחרר את dentalkv.com - המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים ו/או מי מטעמה בגין כך.

תנאי שימוש ניוזלטר :

בעת סימון וי "V" בתיבה בה קראת והסכמת לתנאי השימוש הינך מסכים לתנאים הבאים בנוסף לאמור בדף זה :

הריני לאשר בזאת את הסכמתי לקבל מהמרכז לרפואת שיניים כפר ורדים , כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לחברה, מוצריה, שירותיה ופעילותה, באמצעות הדואר האלקטרוני (להלן: "המייל")שהזנתי בדף ההצטרפות. הנני מצהיר בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד המרכז לרפואת שיניים כפר ורדים ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר הפרסומי האמור באמצעות המייל. ידוע לי, כי במידה שאהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליי לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב

לקבלת החומר כאמור, לכתובת: shonadir8@gmail.com ו\או לבחור על סירוב קבלת דיוור במייל שקיבלת.

שימוש באתר זה (dentalkv.com) ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

bottom of page